همیشه فکر کن توی دنیای شیشه ای زندگی می کنی پس سعی نکن به کسی سنگ پرتاب کنی چون اولین چیزی رو که می شکنی دنیای خودته.